Prakritim Paramam Abhayam Varadam Lyrics – Sri Sarada Devi

Prakritim Paramam Abhayam Varadam Lyrics – Sri Sarada Devi: Prakritim Paramam Abhayam Varadam is a devotional hymn composed by Swami Abhedananda about Sri Sarada Devi.

Sri Sarada Devi, [22 December 1853 – 21 July 1920] She held a profound spiritual connection with Ramakrishna Paramahamsa, a revered Hindu mystic of that era. The followers of the Sri Ramakrishna monastic order hold her in the highest regard and affectionately refer to her as the Holy Mother, Sri Sri Maa.

Sarada Devi’s influence is particularly evident through the Sri Sarada Math and Ramakrishna Sarada Mission, both located in Dakshineshwar. These institutions are dedicated to upholding the principles and values that defined her life.

Sarada Devi’s significant role in nurturing and advancing the Ramakrishna Movement cannot be understated. Her unwavering commitment to spirituality and her association with Ramakrishna Paramahamsa have left an indelible mark on the development of this spiritual tradition.

Swami Abhedananda [2 October 1866 – 8 September 1939], born Kaliprasad Chandra, was a direct disciple of the 19th century mystic Ramakrishna Paramahansa and the founder of Ramakrishna Vedanta Math.

Prakritim Paramam Abhayam Varadam Lyrics - Sri Sarada DeviPrakritim Paramam Abhayam Varadam Lyrics – Sri Sarada Devi

Composed by: Swami Abhedananda
Genre: Devotional Stotram
Language: Sanskrit
About: Sri Sarada Devi
Singers: Various

Check out ‘Prakritim Paramam Abhayam Varadam Lyrics’ here..

Prakritim Paramam Abhayam Varadam
Nararupa-Dharam Janatapa-Haram
Sharana-Gata Sevaka-Toshakarim
Pranamami Param Jananim Jagatam

Gunahina-Sutanaparadha-Yutan
Kripayadya Samuddhara Moha-Gatan
Taranim Bhava-Sagara Parakarim
Pranamami Param Jananim Jagatam

Vishayam Kusumam Parihritya Sada
Charanam Buruhamrita Shanti-Sudham
Piba Bhringa-Mano Bhavaroga-Haram
Pranamami Param Jananim Jagatam

Kripam Kuru Mahadevi Suteshu Pranateshu Cha
Charana-Shraya Danena Kripa-Mayi Namo’stu Te

Lajja-Patavrite Nityam Sarade Jnana-Dayike
Papebhyo Nah Sada Raksha Kripa-Mayi Namo’stu Te

Ramakrishna-Gata Pranam Tannama-Shravana-Priyam
Tadbhava-Ranjita-Karam Pranamami Muhurmuhuh

Pavitram Charitam Yasyah Pavitram Jivanam Tatha
Pavitrata-Svarupinyai Tasyai Kurmo Namo Namah

Devim Prasannam Pranatarti-Hantrim
Yogindra-Pujyam Yugadharma-Patrim
Tam Saradam Bhakti-Vijnana-Datrim
Daya-Svarupam Pranamami Nityam

Snehena Badhnasi Mano’smadiyam
Doshan-Aseshan Saguni-Karoshi
Ahetuna No Dayase Sadoshan
Svamke Grihitva Yadidam Vichitram

Prasida Matar Vinayena Yache
Nityam Bhava Snehavati Suteshu
Premaika Bindum Chiradagdha-Chitte
Vishincha Chittam Kuru Nah Sushantam

Jananim Saradam Devim Ramakrishnam Jagadgurum
Padapadme Tayoh Shritva Pranamami Muhurmuhuh

Comments

comments