Sri Raghavendra Aksharamalika Stotra Lyrics

Sri Raghavendra Aksharamalika Stotra Lyrics: Sri Raghavendra Aksharamalika Stotra was composed by  Sri Krishnavadhuta.

Sri Raghavendra Tirtha [Sri Raghavendra Swamy] was a renowned Hindu Saint, and Scholar belonging to Madhwacharya’s Dvaitha Vedanta philosophy. He was also known as Sudha Parimalacharya.

His works includes commentaries on the works of Sri Madhvacharya, Jayatirtha and Vyasatirtha, interpretation of the Principal Upanishads from the standpoint of Dvaita and a treatise on Purva Mimamsa. He served as the pontiff of matha at Kumbakonam from 1624 to 1671.

Sri Raghavendra swamy was also an accomplished player of the Veena and he composed several songs under the name of Venu Gopala. His shrine at Mantralayam attracts thousands of visitors every year.

sri raghavendra swami dr rajkumar devotional songsSri Raghavendra Aksharamalika Stotra Lyrics

Written by: Sri Krishnavadhuta
Genre: Devotional
Language: Sanskrit
Lord: Sri Raghavendraya
Singers: Various

Check out ‘Sri Raghavendra Aksharamalika Stotra Lyrics’ here..

Agnyananashaya Vignyanapoornaya Sugnyanadaatre Namasthe Guro
Sri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Paahi Prabho || 1 ||

Anandarupaya Nandatmaja Shri Padambhojabhaje Namaste Guro
Sri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Paahi Prabho || 2 ||

Ishtapradanena Kashtaprahanena Shishtastuta Shri Padambhoja Bho |
Sri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 3 ||

Ide Bhavatpadapathojamadhyaya Bhuyo Pi Bhuyo Bhayat Pahi Bho
Sri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Paahi Prabho || 4 ||

Ugram Pishachadikam Dravayitvashu Saukhyam Jananam Karoshisha Bho
Sri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Paahi Prabho || 5 ||

Urjatkrupapura Pathonidhe Mankshu Tushtonugruhnasi Bhaktan Vibho
Sri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Paahi Prabho || 6 ||

Rujuttama Prana Padarchana Prapta Mahatmyasampurnasiddhesha Bho
Sri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Paahi Prabho || 7 ||

Rujusvabhavaptabhakteshthakalpadru Rupeshabhupadivandya Prabho
Sri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Paahi Prabho || 8 ||

Ruddhamyashaste Vibhati Prakrushtam Prapannartihantarmahodara Bho
Sri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 9 ||

Klruptatibhaktaugha Kamyarthadata Rbhavambhodhiparangata Prajna Bho |
Sri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 10 ||

Ekantabhaktaya Makantapadabja Uchchaya Loke Namaste Vibho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 11 ||

Aishvaryabhuman Mahabhagyadayin Paresham Cha Krutyadi Nashin Prabho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 12 ||

Omkara Vachyarthabhavena Bhavena Labdhodayashrisha Yogisha Bho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 13 ||

Aurvanalaprakhya Durvadi Davanalaih Sarvatantra Svatantresha Bho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 14 ||

Ambhoja Sambhuta Mukhyamararadhya Bhunathabhaktesha Bhavajna Bho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 15 ||

Astangataneka Mayadivadisha Vidyotitasheshavedanta Bho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 16 ||

Kamyarthadanaya Baddhadarashesha Lokaya Sevanusaktaya Bho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 17 ||

Khadyotasareshu Pratyarthisartheshu Madhyahnamartandabimbabha Bho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 18 ||

Garvishtha Garvambushosharyamatyugra Namrambudheryamininatha Bho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 19 ||

Ghoramayadhvanta Vidhvamsanoddhama Dedipyamanarkabimbabha Bho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 20 ||

~Ganatkara Dandanka Kashaya Vastram Ka Kaupina Pinanka Hamsanka Bho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 21 ||

Chandisha Kandesha Pakhandavakkanda Tamisramartanda Pashanda Bho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 22 ||

Chadmanubhagam Na Vidmastvadamtah Susadhmaiva Padmadhavasyasi Bho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 23 ||

Jadyam Hinasti Jvararshah Kshayadyashu Te Padapadmambulesho Pi Bho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 24 ||

Jhashadhvajiyeshvalabhyoruchetah Samarudhamarudhavakshonga Bho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 25 ||

~Jamchavihinaya Yadrucchika Prapta Tushtaya Sadyah Prapanno Si Bho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 26 ||

Tikarahasyartha Vikhyapanagrantha Vistaralokopakartah Prabho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 27 ||

Thankurvarinamameya Prabhavo Ddharapara Samsarato Mam Prabho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 28 ||

Dakinyapasmaraghoradikogra Grahochchatanodagraviragrya Bho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 29 ||

Dhakkadikadhvana Vidravitaneka Durvadigomayusanghata Bho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 30 ||

Natmadimatrarnalakshyarthaka Shri Patidhyana Sannaddhadhisiddha Bho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 31 ||
Tapatraya Praudhabadhabhibhutasya Bhaktasya Tapatrayam Hamsi Bho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 32 ||

Sthanatraya Prapakagnyanadaatah Stridhamanghribhaktim Prayachcha Prabho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 33 ||

Daridrya Daridrya Yogena Yogena Sampannasampattimadhehi Bho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 34 ||

Dhavanti Te Namadheyabhisankirtya Nenainasamashu Vrundani Bho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 35 ||

Nanavidhaneka Janmadi Duhkhaugha Tah Sadhvasam Samharodara Bho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 36 ||

Pata Tvameveti Mata Tvameveti Mitram Tvamevetyaham Vedmi Bho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 37 ||

Phalastudurdaivavarnavalikarya Lope Pi Bhaktasya Shakto Si Bho
Hri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 38 ||

Baddho Smi Samsarapashena Tenghrim Vinya Nyagatirnetyavemi Prabho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 39 ||

Bhave Bhajamiha Vacha Vadami Tva Diyam Padam Damdavat Svami Bho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 40 ||

Manyeshu Manyosi Matya Cha Dhrutya Cha Mamadya Manyam Kuru Drag Vibho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 41 ||

Yam Kamamakamaye Tam Na Chapam Tatastvam Sharanyo Bhavatyemi Bho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 42 ||

Rajadivashyadi Kukshimbharaneka Chaturyavidyasu Mudho Smi Bho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 43 ||

Laksheshu Te Bhaktavargeshu Kurveka Lakshyam Krupapangaleshasya Mam
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 44 ||

Varanganadyuta Chauryanyadara-Ratatvadyavadyatvato Mam Prabho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 45 ||

Shaktona Shaktim Tava Stotumadhyatu Midrukvaham Kim Karomisha Bho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 46 ||

Shadvairivargam Mamarannirakurva Mando Hareranghrirago Stu Bho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 47 ||

Sanmargasachchastra Satsanga Sadbhakthi Sugnyana Sampathi Madhehi Bho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 48 ||

Hasyaspadoham Samaneshvakirtya Tavanghrim Prapanno Smi Samrakshabho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 49 ||

Lakshmivihinatva Hetoh Svakiyaih Sudurikruto Smyadya Vachyo Smi Bho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 50 ||

Kshemamkarastvam Bhavambhodhimajja Jjananamiti Tvam Prapannosmi Bho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 51 ||

Krushnavadhutena Gitena Matraksha Radyena Gathastavenedhya Bho
Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Shri Raghavendraya Pahi Prabho || 52 ||

Iti Shrimatkrushnavadhutakrutau Shriraghavendratantre Pratyakshasiddhiprade
Gathastutih Nama Pradakshina Padyavaliriti Ekadashah Patalah Samaptah ||

Comments

comments